RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Niezależnych Inicjatyw Społecznych BŁĘKIT z siedzibą w Gruszowcu, adres siedziby: Gruszowiec 56, 34-642 Dobra; wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000328858, NIP 7372160844, REGON 12091316.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu związanym z procesem rekrutacji na wolne stanowiska pracy:

a) w związku z podjęciem działań na rzecz osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem

umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz ustawa z dnia 4 lutego 2021 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

b) na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu weryfikacji niekaralności

zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i ustawą z dnia 4 lutego 2021 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

c) na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO inne dane, w tym dane do kontaktu,

d) na podstawie zgody art. 9 ust. 2 lit. a RODO wówczas, jeśli dokumentacja zawiera

dane szczególnych kategorii;

Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe tak długo jak długo wymagają tego obowiązujące przepisy prawa albo przez okres, w którym niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych. W przypadku udanej rekrutacji, Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu opracowania umowy o pracę, zgodnie z przepisami ustawowymi, w tym przepisami w zakresie rachunkowości, ustaw podatkowych, kodeksu pracy, ustawy o ubezpieczeniach społecznych i innych. Po zakończeniu rekrutacji, dane osobowe i kopie dokumentów zawierających te dane zostaną zanonimizowane lub usunięte z wszelkich urządzeń elektronicznych, natomiast kopie papierowe zostaną zniszczone. Dokumenty nieprzyjętych kandydatów będą usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie tych danych na potrzeby udziału w późniejszych rekrutacjach. Wówczas podstawą przetwarzania tych danych będzie Państwa zgoda. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych dla celów przyszłej rekrutacji Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w okresie 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji;

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z rekrutacją i ewentualnym nawiązaniem z Panią/ Panem stosunku pracy.